Remedial Teaching – Werkwijze

1. Oriënterend gesprek
Na aanmelding per telefoon of via email, wordt een afspraak gemaakt voor een (kosteloos) oriënterend gesprek.
Tijdens dit gesprek wordt besproken wat de problemen en de mogelijkheden zijn. U probeert zo goed mogelijk aan te geven waar u mee geholpen zou willen worden. Wij geven aan wat we voor u kunnen betekenen. Als beide partijen een begeleidingstraject zien zitten, zullen er verdere afspraken gemaakt worden. Bijvoorbeeld over de begeleidingstijd en het contact met de school. Het kan ook zijn dat u wordt doorverwezen naar een andere instantie of specialist.

2. Onderzoek
Om een duidelijk beeld te krijgen waar het probleem precies ligt en om de begeleiding af te kunnen stemmen, is het noodzakelijk om over enkele gegevens te beschikken. Het kan zijn dat de school van uw kind over deze gegevens beschikt, dan is onderzoek overbodig. Dan wordt deze stap overgeslagen of is minder intensief. Als een didactisch onderzoek nodig is, dan zal dit gericht op de probleemstelling worden afgenomen. Dit om vast te stellen in hoeverre uw kind zich al heeft ontwikkeld op de diverse leergebieden. Een gesprek met uw kind en observatie spelen een belangrijke rol.

3. Handelingsplan
Na het onderzoek zal er in overleg een handelingsplan worden opgesteld. Dit is een plan waar precies in staat beschreven wat de beginsituatie van uw kind is. Ook wordt er een duidelijk doel gesteld voor een bepaalde periode.

4. Begeleiding
Na het opstellen van het handelingsplan zal de begeleiding beginnen. Uw kind wordt iedere week een uur op een vastgesteld tijdstip begeleid. De begeleiding vindt in de meeste gevallen plaats na schooltijd. Tijdens de begeleidingsuren zal gebruik gemaakt worden van verschillende remediërende oefenmethodes. Soms krijgt uw kind in overleg ook huiswerk mee. Gedurende de begeleidingperiode is er minimaal één tussentijds evaluatiegesprek.

5. Evaluatie
Na een vooraf vastgestelde periode wordt de behandeling geëvalueerd. Op die manier blijven u en de school goed op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind en kan er op maat gewerkt blijven worden. In overleg zal er een evaluatieverslag opgesteld worden waarin de vorderingen duidelijk worden beschreven.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
CyberChimps